Insider

Insider

Ankara, TR

Senior Front-end Developer for Ankara Office

Insider ile tan??t?n m?? Cevab?n hay?r ise bu paragraf senin için: Daha önce WhatsApp ve Airbnb gibi ?irketlere yat?r?m yapm?? Sequoia Capital ve son olarak Riverwood’dan yat?r?m alm??, h?zla geli?en ve büyüyen bir giri?im olarak aralar?nda Singapore Airlines, Virgin, Uniqlo, Nestle, Nissan, Samsung, Lenovo, Puma, Media Markt, IKEA, Allianz, Santander, Dominos, Avon ve CNN gibi çok farkl? sektörden isimlerin de bulundu?u 800’den fazla global marka e-ticaret konusunda sat?? dönü?üm oranlar?n? artt?rmak için bizi tercih ediyor. 2017 y?l?nda Red Herring Europe Top 100 listesine girdik ve 4 y?l üst üste Türkiye'nin En ?yi Start-Up'? seçildik. CEO’muz Hande Çilingir Crunch Base’in “Woman CEO located outside of the US” listesinde ilk 3’e girdi.  Partnerlerimize hayallerinin ötesinde bir tecrübe sunuyor, mü?terileriyle etkile?imlerini onlara ula?t?klar? andan, sat?n alma an?na kadar daha iyi hale getiriyoruz. Büyüme Yönetimi Platformu (GMP) ile her ihtiyaçlar?na cevap verebiliyor, her ad?mda yanlar?nda oluyoruz. H?zl? hareket ediyor, etkileyici, i?e yarayan ürünler geli?tiriyor ve bütün dünyaya ç???r açan ürün ?irketlerinin Silikon Vadisi d???nda da kurulabilece?ini kan?tlamak için dünya üzerindeki 25+ ofisimizde 600+ ekip arkada??m?zla birlikte çal???yoruz. Peki ya ?imdi? ?imdi, kariyerini bir ad?m öteye ta??mak isteyen Ankara ofisimizde çal??acak Senior Front-end Developerlar ar?yoruz. E?er o ki?ilerden birinin sen oldu?unu dü?ünüyorsan burada bizimle dünyan?n önde gelen markalar?yla ve Yapay Zeka & Makine Ö?renmesi teknolojileriyle çal??ma ?ans?n olacak. ?u anda sen bunu okurken, günde ortalama 450’den fazla sunucu üzerinden, 2.2 milyar istek ve neredeyse 2 milyar anl?k bildirim gönderiyoruz. Yapay Zeka ve tahminleme k?sm?nda ise 100 TB’tan fazla geçmi? dataya sahibiz. Biz i?lerin ya da f?rsatlar?n aya??m?za gelmesini beklemeyiz, onlar? yarat?r?z. ?u anda global kullan?c?lar?n %25’ine ula?m?? durumday?z. Tüm bunlar ilgini çekiyorsa daha fazlas? için okumaya devam et! Mühendislerimiz ve yaz?l?mc?lar?m?z hiç durmadan, dijital dünyan?n tükenmeyen gücünden yararlanarak, her zaman yenilikçi bir bak?? aç?s?yla dü?ünüyor. Gerçek bir sanatç? gibi etkileyici ve ak?ll? ürünler yarat?yorlar. Ürün ve Geli?tirme ekiplerimiz ?stanbul ofisimizde bulunuyor, böylece dünyaya ihraç etti?imiz teknolojiyi kendi ülkemizde üretip geli?tiriyoruz. Biz Insider olarak i?birli?ine ve h?zl? hareket edip teknolojinin getirdi?i yeniliklere adapte olmaya inan?yoruz. Çevik (agile) ekipler halinde, di?er departmanlarla yak?n çal???yor, ellerimizi ta??n alt?na koymaktan ve kirletmekten korkmuyoruz. Söyledi?imiz gibi; biz i?lerin ya da f?rsatlar?n aya??m?za gelmesini beklemiyor, onlar? kendimiz yarat?yoruz. Tech Stacklerimize buradan ula?abilirsin!

Bir Senior Front-end Developer Insider’da bir gün içinde;

  • ürünün geli?tirilmesi, devreye al?nmas? ve bak?m? dahil dek tüm proje hayat döngüsüne kat?l?r,
  • mevcut ve yakla?an yeni teknolojileri ara?t?r?r, de?erlendirir ve ekiple payla??r,
  • verimli kod yazabilmek için Product Manager, Designer, ekip arkada?lar? ve ba??ml? oldu?u tak?mlar ile haberle?meleri sa?lar,
  • yeni özellikler/kurgular geli?tirir veya mevcut uygulamalar? ve süreçleri iyile?tirmek için yeni fikirleri üretir, fikirleri gösterebilmek için gerekti?inde POC uygulamalar? geli?tirir,
  • API ler ile haberle?mek için Back-End Developerlar ile yak?n çal???r,
  • ürünün kalitesini en üst düzeyde tutmak için hata kanallar?n?n kontrolünü sa?lar,
  • yeniden kullan?labilir, yönetilebilir, büyütülebilir bir ?ekilde kod yazar,
  • Front-enddeki yeni özelliklerin bak?m i?lemlerinden ve performans?ndan sorumlu olur,
  • günlük code reviewlerle kod kalitesini ve bilgi payla??m? en üst düzeyde tutmay? hedefler.

E?er a?a??daki liste seni anlat?yorsa, gelece?e ad?m atarken sen de yan?m?zda ol istiyoruz;

  • Front-end Developer olarak 3+ y?ll?k deneyimin varsa,
  • HTML5, CSS3, Javascript, Javascript frameworkleri ile deneyimin varsa,
  • Front-end Dev Ops (NPM, WebPack, Gulp, Browserify, Babel, etc) ile deneyimin varsa,
  • Sass veya di?er derlenmi? CSS dilleriyle deneyimin varsa,
  • Responsive Web tasar?m?nda deneyimin varsa,
  • ak?ll? telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere birden çok taray?c?, platform ve cihazda geli?tirip ve test ettiysen,
  • taray?c?lar aras? uyumluluk sorunlar? ve bunlar?n çözüm yollar?n? yetkin bir ?ekilde anlayabiliyorsan,
  • geli?en teknolojiler hakk?nda güncel kalmay? seviyorsan,
  • versiyon kontrol sistemleri hakk?nda (mesela Git) bilgiliysen,
  • sayfa performans?n? optimize etme konusunda deneyimin varsa,
  • temiz ve semantik bir ?ekilde Front-end kod yazabiliyorsan,
  • tak?m çal??mas? ve sorumluluk alma konusunda iyiysen,
  • yeni teknolojileri ö?renmeye, geli?tirmeye aç?ksan,
  • teknik dokümanlar? analiz ederken sorun ya?amayaca??n seviyede ?ngilizce bilgin varsa


E?er aram?za kat?l?rsan ba?ar? ölçütlerin ise;

  • ki?isel sprintini %85 oran?nda do?ru planl?yor olman,
  • ortalama task?n canl?ya ç?kma süresinin (UAT'yi geçtikten sonra) 7 günün alt?nda olmas?,
  • PR inceleme sürenin ortalama 8 saatin alt?nda olmas?,
  • %10'dan az hata oran?na sahip olman,
  • %0 “production revert” oran?na sahip olman,
  • sprint ba??na en fazla 1 “pre-pod revert” oran?na sahip olman olacak.


Dünyaya teknolojimizi ihraç ederken, sana bunlar? sunuyoruz;

  • yaz?l?m dünyas?ndan ünlü ve ç???r açan insanlarla “Tech Talk”lar, içerideki yaz?l?mc?lar?m?z?n kariyer ad?mlar? hakk?nda konu?tuklar? “Dev Talk”lar ve ç???r açabilecek fikirlerin tart???ld??? birçok etkinlik
  • içeride düzenledi?imiz ve s?n?rlar? zorlayan Hackathonlar, programlama konusunda meydan okumalar ve kodlama yar??malar?
  • Laracast, Egghead, Udemy, Blinkist, Masterclass, Amazon Kindle ve Spotify gibi ayr?cal?kl? hizmetlere ücretsiz eri?im
  • Özel Tamamlay?c? Sa?l?k Sigortas?
  • Bireysel Emeklilik imkan?
  • Multinet ile kar??lad???m?z yemek masraflar?
  • belli kriterleri kar??layan tüm Insiderl?lara sundu?umuz Hissedarl?k Sistemimiz
  • e?lencenin doruklar?nda tak?m aktiviteleri
  • no dress code! Buras? h?zl? ve yenilikçi bir startup, istedi?in her ?eyi giyebilirsin.
Beraber çal??t???m?z her arkada??m?z? Insider komünitesinin bir parças? olarak görüyor, ve etnik köken, dil, din, ?rk, cinsel tercih, cinsel kimlik, medeni durum ya da engel durumu ay?rt etmeksizin herkesi kucakl?yoruz.